Flyktninger og papirløse

Ateisme skal ikke være ulovlig. Alle mennesker skal ha rett til å tro eller la være å tro. Humanistisk Ungdom er imot enhver form for straffeforfølgelse grunnet tro eller mangel på sådan.

I Norge lever det mennesker som har flyktet hit grunnet diskriminering på grunnlag av deres livssyn. Dette er mennesker som står nesten uten rettigheter, og de lever ofte i stor nød. Det er også mange mennesker som kommer til Norge som flyktninger fra krig, terror og nød. Humanistisk Ungdom mener det er en naturlig konsekvens av det humanistiske livssynet å ha en inkluderende, solidarisk og medmenneskelig holdning til flyktninger og papirløse i Norge.  

 

  • Humanistisk Ungdom skal engasjere seg i menneskerettigheter og trosfrihet internasjonalt, spesielt retten til religionskritikk og jobbe for å fjerne straff for blasfemiske uttalelser og apostasi.  

  • Humanistisk Ungdom skal særlig engasjere seg mot diskriminering av ikke-troende i alle land.  

  • Humanistisk Ungdom mener at alle mennesker fortjener et verdig liv uten krig, nød eller terror.  

  • Humanistisk Ungdom mener at menneskeverdet må ligge til grunn for asylpolitikken, og at asylpolitikken tar større hensyn til utsatte barn og unge.