Aktiv Dødshjelp

Råderetten over eget liv og egen kropp er en viktig verdi i humanismen, og Humanistisk Ungdom mener det er feil å tvinge en person som ønsker å råde over egen død til å leve.

Enkeltmenneskets rett til et verdig liv inkluderer også retten til en verdig avslutning av livet. Det er en humanistisk verdi at ingen mennesker skal lide unødig smerte, og de bør derfor få ta i bruk aktiv dødshjelp dersom dette ønskes av pasienten selv. En slik tjeneste bør skje under kontrollerte omstendigheter der pasienten selv, fysisk, utfører aktiviteten som medføres deres død. 

 

  • Humanistisk Ungdom krever at staten utreder hvordan aktiv dødshjelp kan tilbys til pasienter med dødelige og uhelbredelige sykdommer 

  • Humanistisk Ungdom krever at de som velger å benytte aktiv dødshjelp får tilbud om samtale med en kompetent samtalepartner fra pasientens eget livssyn. 

  • Humanistisk Ungdom krever at pasienter som tar i bruk aktiv dødshjelp skal utredes psykisk for å vurdere tilregnelighet. 

  • Humanistisk Ungdom krever at det ikke er anledning for at leger reserverer seg mot å henvise pasienter som ønsker å ta i bruk aktiv dødshjelp, men at de skal kunne reservere seg mot å bistå i selve handlingen.