Religions- og livssynsundervisning

Religions- og livssynsundervisning

Siden overgangen fra KRL til RLE i 2007 har det eksistert en felles forståelse i de politiske miljøene om at faget trenger stabilitet og ro. Dette ble utfordret politisk gjennom innføringen av KRLE, hvor kristendommen får tilbake en særposisjon i religionsundervisningen. Religionsfaget har med andre ord ikke fått verken ro eller stabilitet, og skal settes ti år tilbake på grunn av ønskene til konservative, kristne miljøer. 

Humanistisk Ungdom kjemper for et likeverdig og livssynsnøytralt religionsfag, som ikke forkynner eller forskjellsbehandler. Dette kan bidra til større mangfold og aksept for forskjellige livssyn, etter det ikke fremhever et enkelt livssyn fremfor alle andre. Et likeverdig faglig grunnlag vil gi elevene den beste muligheten for å bygge opp kompetanse og forståelse for forskjellige religioner, livssyn og filosofiske retninger. Derfor vil vi også ha større fokus på mangfold innad i store tros- og livssynsretninger.

KRL-faget ble funnet å være i strid med menneskerettighetene i 2007, og å gjeninnføre et slikt fag er å ta religionsundervisningen flere stegtilbake. HU vil derfor jobbe mot KRLE-faget og heller evaluere RLE-faget for å gi dette bedre forankring, mer likeverdig innhold og potensiale for læringsutbytte. 

Skolens religionsundervisning skal ikke være verken forkynnende eller instruerende. Derfor burde religioner og livssyn være likestilt både i praksis og i læreplaner, slik at elevene får et likeverdig grunnlag for å vurdere egen tilhørighet, tro eller livssyn. Skolen skal ikke favorisere en tros- eller livssynsretning, og skal etterstrebe at forskjellige tros- og livssynsretninger presenteres på en rettferdig, informativ og likeverdig måte.

Vi vil fremheve den kritiske tenkningens rolle i filosofi og etikk, både i et historisk og moderne perspektiv. Det er grunnleggende for elevene mulighet til å gjøre egne vurderinger, finne egne synspunkter og diskutere moralske og etiske spørsmål.