Statskirkeordningen

Den norske stat skal være for alle og skal tjene alle landets innbyggere på lik linje, uansett livssynstilhørighet. Humanistisk Ungdom mener at man kan være like norsk enten man er kristen, muslim eller ikketroende.

Vi mener at staten må skille lag med Den norske kirke, og rydde opp i dagens diskriminerende praksis. I dagens lovverk blir Den norske kirke forskjellsbehandlet og favorisert på flere områder, og Den norske kirke regnes fortsatt som Norges folkekirke. Arbeidet som gjøres med nytt felles lovverk for tros og livssynssamfunn må innebære en faktisk likestilling mellom den norske kirke og andre samfunn.

I 2012 ble grunnloven endret til at Norge ikke lenger har noen offentlig religion. I stedet ble den norske kirke skrevet inn som Norges folkekirke og mange ordninger henger igjen. Et eksempel er gravferdsforvaltningen som Den norske kirke har enerett på gjennom de kirkelige fellesrådene. Gravferdsforvaltning skal selvfølgelig være en kommunal oppgave.

Staten må slutte å legge opp til at udøpte barn automatisk skal regnes som tilhørige i den norske kirke. Om ordningen skal bestå må foresatte selv melde tilhørighet hvis de ønsker det. Slik det er i dag når et barn blir født og den ene forelderen er medlem i Den norske kirke mens den andre er medlem i et annet tros eller livssynssamfunn vil Den norske kirke alltid få forrang og barnet vil bli registrert som tilhørig der.

Er det statskirke i Norge?

Tja, Norge har ingen offisiell religion, men stat og kirke er fortsatt ikke skilt.

Selv om det ikke lenger er en offisiell statsreligion, vil vi fortsatt argumentere for at vi har statskirke i Norge. Den norske kirke blir forskjellsbehandlet på flere områder, som for eksempel skole, gravferdsforvaltningen og grunnloven.

Stat og kirke skilles trinnvis og for sakte. Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt og selvstendig arbeidsgiver. Dette betyr at staten og kirka formelt sett nærmere å være skilt, men det er fortsatt mye som gjenstår.