Den norske grunnloven

Humanistisk Ungdom ønsker en inkluderende grunnlov som bygger på felles verdier som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.

Dagens grunnlov favoriserer kristendommen, på den måten bryter den med prinsippet om trosfrihet for alle. Humanistisk Ungdom mener at setningen «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.» må fjernes fra § 2 i grunnloven slik at paragrafen inneholder konkrete felles verdier og ikke tradisjoner.

Det er et viktig prinsipp at alle nordmenn har trosfrihet, inkludert kongen. Vi mener derfor at setningen i grunnloven som sier at «Kongen skal alltid bekjenne seg til en evangelisk-lutherske religion» må fjernes slik at også monarken får trosfrihet.

Humanistisk Ungdom vil fjerne setningene i grunnloven som sier «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om kirkens ordning fastsettes ved lov». Vi mener at setningene må bort slik at Den norske kirke ikke favoriseres over andre tros- og livssynssamfunn.