Organisasjonsstruktur

Kort om hvordan Humanistisk Ungdom er oppbygd.

Medlemmer

Man kan være medlem i Humanistisk Ungdom fra man fyller 13 år og ut det året man fyller 25 år. Medlemmer av Humanistisk Ungdom er også medlemmer av Human-Etisk Forbund. Dersom man ikke er bosatt innen et lokallags virkeområde, regnes man som direktemedlem. 

Lokallag

Lokallagene er grunnmuren i Humanistisk Ungdom. Lokallagene jobber lokalt med politiske saker og aktiviteter for sine medlemmer. For å være et fungerende lokallag må det bestå av minst fem betalende medlemmer under 25 år.

Noen steder i landet er det startet opp egne studentlag, disse fungerer i hovedsak på samme måte som et lokallag.

Landsmøtet

Landsmøtet er Humanistisk Ungdoms øverste organ. Det er landsmøtet som bestemmer hva vi skal jobbe med og hvordan. Hver vår møtes valgte representanter fra hvert lokallag for å vedta arbeidsprogram, vedtekter og plattform for perioden som kommer. Direktemedlemmer regnes her som et lokallag.

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for det politiske og organisatoriske arbeidet i Humanistisk Ungdom. De arbeider med å gjennomføre det Landsmøtet vedtar at Humanistisk Ungdom skal jobbe med. Sentralstyret består av 11 personer som velges på Landsmøtet. En sentralstyreperiode starter i løpet av juni og varer i et år. 

Med unntak av Arbeidsutvalget er det å sitte i sentralstyret et ulønnet verv. Leder av Humanistisk Ungdom er styreleder og sitter i Arbeidsutvalget sammen med to andre styremedlemmer. Leder jobber fulltid og er Humanistisk Ungdoms talsperson.

Sekretariatet

Sekretariatet driver det daglige administrative arbeidet i Humanistisk Ungdom. Dette omfatter blant annet søknadsarbeid, økonomi, informasjonsarbeid, medlemsoppfølging og oppfølging av tillitsvalgte. Sekretariatet jobber fra kontoret i Oslo og består av generalsekretær (heltid), organisasjonsrådgiver (heltid) og kommunikasjonsrådgiver (heltid).

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er organisasjonens sentrale kontrollorgan, og skal følge opp at vedtak gjort på Landsmøtet og i Sentralstyret blir gjennomført, og at reglene for hvordan organisasjonen skal drives, blir fulgt. Komiteen rapporterer til Landsmøtet.

Valgkomiteen

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til aktuelle verv i organisasjonen. De intervjuer alle som er interesserte i å sitte i noen av våre sentrale organer, eller som har meninger om andre kandidater. Valgkomiteen innstiller på representantene til det årlige Landsmøtet.