La meg dø!

Nyheter
I år har vi i Humanistisk Ungdom en kampanje om aktiv dødshjelp! Vi mener at retten over egen kropp er en sentral Humanistisk verdi.

I Norge er retten til et verdig liv viktig, men retten til å avslutte livet på egne premisser står ikke like sterkt. Humanistisk ungdom har denne høsten en kampanje om innføring avaktiv dødshjelp i Norge

 

Norge tilbyr ikke aktiv dødshjelp, det vil si at dersom man er terminalt syk har man ikke mulighet til å avslutte livet ved behov. Vi vil ha en verdig behandling for pasientene, gjennom kontrollert medisinsk tilsyn. Samtidig krever vi at pasienten vil få tilbud om gjennomgående samtaler med en kompetent samtalepartner fra pasientens eget livssyn

 

Aktiv dødshjelp hjelper ikke bare terminalt syke pasienter med å få en verdig død, men er også en mer humanitær måte for de pårørende si farvel. Alternativet til aktiv dødshjelp er for mange å begå selvmord, som både er isolerende for pasienten og traumatiserende for de rundt. 

 

En slik tjeneste bør skje under kontrollerte omstendigheter der pasienten selv, fysisk, utfører aktiviteter som medfører deres død. Aktiv dødshjelp er et samlebegrep for ulike prosedyrer. Eutanasi skjer ved at en lege administrerer medisiner, mens assistert selvmord er når pasienten selv administrer medisinene.

 

Aktiv dødshjelp er forbudt i Norge. Det finnes allikevel flere ulike alternativer for terminalt syke mennesker i Norge. "Passiv dødshjelp" er når pasienten eller legen velger å avstå fra å gi livsforlengende behandling, også kjent som behandlingsavslutning. Hvorfor erpassiv dødshjelp lov, men ikke aktiv dødshjelp? Ifølge norsk lov er det straffbart å hjelpe en pasient med å ta sitt eget liv, ettersom det strider med kroppskrenkelsesparagrafen. 

 

I 2016 ble det utført en studie på legers holdninger om aktiv dødshjelp. 30,7% av legene var for aktiv dødshjelp. Siden 1993 har tallet på leger for aktiv dødshjelp økt, men selv i dag bemerker man at de fleste leger ikke støtter legaliseringen. 

 

Et argument imot aktiv dødshjelp har vært alternativene som finnes i norsk medisinsk behandling, derav at vi har en god palliativ behandling, slik at pasienter ikke behøver å lide i sluttfasen av livet deres. Allikevel må det påpekes at konsekvensene for å ta vekk alternativet for aktiv dødshjelp vil variere fra pasient til pasient, da ulike kontekster slik som kompetanse hos ulike medisinske institusjoner vil variere. 

 

Råderetten over eget liv og egen kropp er viktig. Enkeltmenneskets rett til et verdig liv inkluderer også retten til en verdig avslutning av livet. Det er en humanistisk verdi at ingen mennesker skal lide unødig smerte, og pasienten bør derfor få ta i bruk aktiv dødshjelp dersom dette er et ønske. Vi i Humanistisk Ungdom mener at råderett over eget liv står sentralt og at staten må legge til rette for at mennesker med kroniske sykdommer må få mulighet til å bestemme over eget liv.  

 

7 av 10 mennesker oppgir at de er positive til å innføre aktiv dødshjelp, men de fleste aktuelle politiske aktører har ikke tatt stilling i saken. Vi ønsker at politiske partier og andre større organisasjoner, som vår moderorganisasjon Human Etisk Forbund, tar et standpunkt i saken. Unge mennesker er oftere for aktiv dødshjelp, noe som vises gjennom at flere ungdomspartier har tatt til orde for utredning om legaliseringen av aktiv dødshjelp.  

 

La meg dø! Innfør aktiv dødshjelp.