Lokallagsroller

Alle lokallag må ha minst 5 medlemmer og velge et styre på minst 3 personer. Hvert år har lokallagene årsmøter. Her kan du lese mer om årsmøter og hva det vil si å sitte i et lokallagsstyre.

Lokallag i Humanistisk Ungdom må ha et styre på minst tre personer: En leder, en nestleder og en økonomiansvarlig. Disse velges på et årsmøte. 

Alle lokallag får tilbud om å delta på egne seminarer for tillitsvalgte i lokallagsstyrer i løpet av året.

Er det noe mer dere lurer på av stort eller smått, kan dere ta kontakt med sekretariatet eller lokallagsfadderen. 

Lokallagsleder

Lokallagsleder koordinerer arbeidet og fordeler oppgaver, gjerne i samarbeid med en nestleder. Lokallagsleder samarbeider med økonomiansvarlig om lokallagets økonomi. Lokallagsleder er hovedkontakten mellom lokallaget og sekretariatet. Det er viktig at lokallagsleder oppdaterer lokallagsfadderen på hvordan det går og sender inn årsrapport for lokallaget.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig lager et budsjett og et regnskap for lokallaget. Økonomiansvarlig søker om støtte fra HU-fondet og Human-Etisk Forbund slik at lokallaget har penger til å gjennomføre aktiviteter. Når noen har lagt ut for lokallaget er det økonomiansvarlig som mottar refusjonsskjema og betaler ut pengene fra lokallagets konto sammen med leder. 

Styremedlem

I tillegg til leder og økonomiansvarlig må alle lokallag ha minst ett styremedlem. Årsmøtet kan velge inn flere personer i styret hvis man vil. Styremedlemmene kan ha ulike roller, det kan være lurt å velge en nestleder dersom man er et større styre. Andre roller kan for eksempel være referent, Facebookansvarlig, vervesjef og kampanjeansvarlig.

Valgkomité

I store lokallag kan det være kamp om plassene i lokallagsstyret. Da kan det være lurt å ha en egen valgkomité som snakker med kandidater til å sitte i styret som skal velges på neste årsmøte. På årsmøtet velger medlemmene hvem som skal sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen kommer med et forslag til nytt styre på neste årsmøte.

Revisor

Revisor er den som ser gjennom og godkjenner regnskapet. Revisor må være en myndig person som ikke har andre verv i lokallaget. Revisor velges av årsmøtet for ett år av gangen. Medlemmer av HEF-lokallag, ansatt i HEF, foreldre til styremedlemmer eller medlemmer kan velges til revisor. Revisor trenger ikke ha økonomiutdannelse.